دانلود Dragon slayer : Grow your hero v1.2047.9999قاتل اژدها اندروید

دانلود Dragon slayer : Grow your hero v1.2047.9999قاتل اژدها اندروید

قاتل اژدها_قهرمان خود را بزرگ کنید.
Dragon slayer : Grow your hero
آیا شما به اندازه کافی شجاع برای ماجراجویی اکه در پیش روست شجاع هستید؟
اگر چنین است از شما خواهش می کنیم زمین های ما را ازحکومت حاکمی بدجنس که تحت کنترل یک اژدهای غول پیکراست نجات دهید.
هزاران هیولا را بکشید، زمین ها به صاحبان اصلی آنها بازگردانید از آنها مالیات جمع آوری کنید.
آیا شما به اندازه کافی برای اینکه قاتل بعدی اژدها شوید ماهر هستید؟
یک قدم برای تبدیل شدن به قهرمانی شجاع به جلو بروید و به ما نشان دهید چگونه به یک قهرمان تبدیل شدید؟

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Dragon slayer : Grow your hero v1.2047.9999قاتل اژدها اندروید